AttalCohenHochleutnerLippmanMeizlishRymerTaylor-MerminWolkoff